Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, informuje, że:

06/09/2017 - 19:30

Zarząd PHT „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 02 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, przeznaczając na dywidendę akcjonariuszy kwotę 68.000,00 zł ( sześćdziesiąt osiem tys. zł ) tj. 20.00 zł ( dwadzieścia złotych ) na jedną akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 02 czerwca 2017 ( dzień dywidendy )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie :SUPON” S.A. ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 na dzień: do 02 sierpnia 2017r

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki – przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu dyspozycji wg wzoru dyspozycji ( dostępny w siedzibie Spółki ).

Dla pozostałych akcjonariuszy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w kasie Spółki, po złożeniu dyspozycji wg wzoru dyspozycji.

Podpisanie dyspozycji wypłat dywidendy składanej w Spółce przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki ( dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki ), za okazaniem akcji.

Dyspozycja wypłaty dywidendy przesłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.

W odniesieniu do akcjonariuszy wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 3 i 4 powyżej.

Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne ( skany, kserokopie, faxy itp. Nie będą akceptowane ).

Od należnej akcjonariuszom dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwot pobranego zryczałtowanego podatku.

W celu osobistego odbioru dywidendy Akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu „SUPON” S.A. w Straszynie z dokumentem tożsamości w godz. 7.00 – 15.00

DO POBRANIA : Dyspozycja wypłaty dywidendy 

akt_kategoria: 
informacja dla akcjonariuszy