Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, informuje, że:

06/13/2019 - 11:30

Zarząd PHT „SUPON” S.A.  z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83 – 010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk -  Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 07czerwca 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok  obrotowy 2018, przeznaczając na dywidendę akcjonariuszy kwotę 136.000,00 zł ( sto trzydzieści sześć tysięcy złotych ) tj. 40.00 zł ( czterdzieści złotych ) na jedną akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 07 czerwca 2019 ( dzieńdywidendy )
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie :SUPON” S.A. ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 na  dzień: do 07sierpnia 2019r             

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:             

  1. Dla akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki – przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu dyspozycji wg wzoru dyspozycji ( dostępny w siedzibie Spółki ).
  2. Dla pozostałych akcjonariuszy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub gotówką w kasie Spółki, po złożeniu dyspozycji wg wzoru dyspozycji.
  3. Podpisanie dyspozycji wypłat dywidendy  składanej w Spółce przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika następuje wyłącznie w obecności pracownika Spółki ( dotyczy to również akcjonariuszy będących pracownikami Spółki ), za okazaniem akcji.
  4. Dyspozycja wypłaty dywidendy przesłana pocztą do Spółki przez akcjonariusza wymaga podpisu notarialnie poświadczonego.                         
  5. W odniesieniu do akcjonariuszy wiążące dla Spółki są wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze dyspozycji wypłaty dywidendy sporządzone wg udostępnionego wzoru i podpisane na zasadach określonych w pkt 3 i 4 powyżej.
  6. Wypłata dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty oryginalne ( skany, kserokopie, faxy itp. Nie będą akceptowane ).
  7. Od należnej akcjonariuszom dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwot pobranego zryczałtowanego podatku.

W celu osobistego odbioru dywidendy Akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu „SUPON” S.A.

Straszynie z dokumentem tożsamości w godz. 7.00 – 15.00

DO POBRANIA : Dyspozycja wypłaty dywidendy 

akt_kategoria: 
informacja dla akcjonariuszy